Papildomapaieška

Sąlygos ir terminai

 

Europcar draudimas ir apsauga

Kas mes esame

Mes esame EUROPCAR. Mes esame „Société par Action Simplifiée“ („supaprastinta uždaroji akcinė bendrovė“), įsteigta Prancūzijoje, įmonės numeris: 542 065 305, mūsų registruota būstinė yra įsikūrusi adresu Voisins-le-Bretonneux (78690), Parc d'Affaires „Le Val Saint-Quentin“, Bâtiment L, 2 rue René Caudron. Mes teikiame transporto priemonių nuomos paslaugas naudodamiesi „Europcar“ ir „InterRent“ prekių ženklais.

 

Dėkojame, kad pasirinkote „Europcar“ savo transporto priemonės nuomos poreikiams tenkinti. Tikimės, kad viskas vyks labai sklandžiai, tačiau jei taip nebūtų, toliau išdėstėme santrauką:

 

• draudimas, kurį mes įtraukiame į savo nuomos paslaugą, nes turime teisinę prievolę tai daryti (I. Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo nuostatos); ir

• kiti apsaugos produktai, kuriuos galime jums pasiūlyti, nes norime, kad nuomos laikotarpiu jums būtų ramu (II. Apsaugos produktų nuostatos).

 

Šie draudimo ir apsaugos produktai skirti padengti galimą bet kurį iš toliau nurodytų aplinkybių poveikį jums nuomojantis ir naudojantis viena iš mūsų transporto priemonių. Jei jų nebūtų, jūs būtumėte asmeniškai atsakingi už finansines pasekmes:

  • Atsakomybė trečiajai šaliai reiškia kitų žmonių kūno sužalojimą ar mirtį ir (arba) žalą jų turtui, padarytą dėl avarijos ar įvykio, kurį galite sukelti jūs. Trečiojo asmens turtui padaryta žala galėtų apimti pastatus ar jų turinį, mašinas ar asmeninius daiktus. Bet kokio verslo pertraukimo, susijusio su trečiojo asmens sužalojimu ar mirtimi ir (arba) žala jo turtui, išlaidos taip pat įeina į šią atsakomybę.
  • Žalos transporto priemonei arba jos vagystė: transporto priemonei gali būti padaryta žala dėl susidūrimo ar bandymo pavogti, todėl ją reikia remontuoti, arba ji gali būti taip smarkiai pažeista, kad žala yra nepataisoma ir mes ją nurašome, arba ji gali būti pavogta ir nerasta.

Turėtumėte žinoti, kad jei esate transporto priemonės vairuotojas susidūrimo metu ir esate atsakingas už susidūrimą, tada, nors visiems sužalotiems keleiviams ir taikomas mūsų civilinės atsakomybės draudimas, jis netaikomas jūsų sužalojimams ar mirčiai (kartu su į įmanomomis susijusios pasekmėmis). Vis dėlto jūs galite būti apsaugoti nuo tokių aplinkybių, jeigu atskirai įsigysite bet kurią iš mūsų asmens apsaugų avarijos atveju.

 

APIBRĖŽTYS

 

Šio dokumento tikslais mes suteikėme konkrečią reikšmę toliau nurodytiems žodžiams ar frazėms:

 

Naudojimas ne pagal paskirtį reiškia, kad jūsų naudojimasis transporto priemone, kol esate už ją atsakingi, neatitinka galiojančių kelių eismo teisės aktų ir (arba) neatitinka vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų reikalavimų, ir (arba) neatitinka vairavimo standartų, kurių būtų tikimasi iš protingo ir atsargaus vairuotojo.

 

Avarijos ataskaita („declaration d'accident“) reiškia visą ir užbaigtą pasirašytą pareiškimą (įskaitant bet kokį (-ius) kitą (-us) dokumentą (-us), kuriame užfiksuoti visi avarijos ar įvykio faktai tokie, kokie jie įvyko (pvz., kaip įvyko įvykis, transporto priemonei padarytos žalos pobūdis, vieta, kur įvykis įvyko, datos ir aplinkybės bei informacija apie bet kokius galimus liudininkus).

 

Bagažas reiškia vairuotojo ir jo keleivių kelioninius krepšius ir lagaminus bei asmeninius daiktus ir juose esančius daiktus. Asmeniniai daiktai yra vertingi daiktai, verti penkių šimtų eurų (500 €) ar daugiau, taip pat juvelyriniai dirbiniai (natūralių perlų ir dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių ir pusbrangių akmenų) bei kailiai, priklausantys vairuotojams ir keleiviams. Į bagažą įeina nešiojamieji kompiuteriai, elektroniniai dienoraščiai, garso ir vaizdo įranga, fotoaparatai, vaizdo registratoriai ir aukštos kokybės įranga, priklausanti vairuotojui ar keleiviams.

 

Kūno sužalojimas (arba kūno sužalojimas) reiškia bet kokį fizinį sužalojimą, asmens patirtą tiesiogiai dėl avarijos; jis nėra tyčia sukeltas sau pačiam ir nėra susirgimo ar ligos pasekmė.

 

Balansinė vertė reiškia vertę, kuria transporto priemonė yra įvertinta mūsų buhalterinėse knygose įvykio metu.

 

Susidūrimas reiškia transporto priemonės atsitrenkimą į kitą nejudantį ar judantį kūną arba objektą.

 

Franšizės suma yra konkreti pinigų suma, kuri yra didžiausia suma, kurią nurodysime jums sumokėti už transporto priemonei padarytą žalą dėl susidūrimo arba bandymo ją pavogti nuomos laikotarpiu, arba jei transporto priemonė nurašoma dėl to, kad ji yra nepataisoma arba pavogta ir mes jos neatgauname, su sąlyga, kad jūs laikėtės vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų bei nepažeidėte jokių galiojančių įstatymų. Franšizės suma yra suma, kurios negalima atšaukti ir kuriai taikomos jūsų įsigyto apsaugos produkto sąlygos.

 

Vietinės nuomos sąlygos ir nuostatos reiškia dokumentą, kurį jūs pripažįstate, kad perskaitėte, ir patvirtinate pasirašydami nuomos sutartį ir kuriame išdėstytos jūsų ir mūsų teisės ir pareigos, kurios bus taikomos visą nuomos laikotarpį.

 

Negalėjimas naudoti reiškia aplinkybes, kai mes negalime išnuomoti transporto priemonės kitam klientui todėl, kad nuomos laikotarpiu įvykusio susidūrimo metu ji buvo sugadinta ir mes negalime ja naudotis, nes ją reikia suremontuoti.

 

Keleivis reiškia bet kurį asmenį, išskyrus vairuotoją, kuris yra neatlygintinai gabenamas arba keliauja transporto priemonėje. Keleivis laikomas trečiuoju asmeniu pagal privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą.

 

Apsauga (arba apsauga) šiame dokumente reiškia priemones, kuriomis jūsų finansinė atsakomybė už bet kokią žalą, padarytą transporto priemonei, ar jos praradimą yra apribota franšizės suma.

 

Trečioji šalis reiškia bet kurią įvykio šalį, išskyrus transporto priemonės vairuotoją. Siekiant išvengti abejonių, keleivis laikomas trečiąja šalimi.

 

Civilinės atsakomybės draudimas reiškia draudimą, kuris suteikia transporto priemonės vairuotojui apsaugą nuo atsakomybės už kitos šalies reikalavimus atlyginti žalą jo nuosavybei ar kūno sužalojimą arba mirtį, patirtą dėl įvykio, įvykusio jums naudojantis transporto priemone. Civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas teisinis reikalavimas, todėl jis yra neatsiejama mūsų nuomos paslaugos dalis. Jo kaina įeina į nuomos mokestį.

 

Transporto priemonė reiškia transporto priemonę, kurią išsinuomosite iš mūsų arba kurią vairuosite su mūsų leidimu.

 

Mes arba mes / Mus arba mus / Mūsų arba mūsų reiškia „Europcar“.

 

Jūs arba jūs / Jūsų arba jūsų reiškia bet kurį nurodytą vairuotoją.

 

1. Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo nuostatos

Remiantis įstatymais visų valstybių, kuriose teikiame transporto priemonių nuomos paslaugas, mes privalome apdrausti savo transporto priemones civilinės atsakomybės draudimu. Mes įsigijome geriausią civilinės atsakomybės draudimą iš žinomiausių šios srities draudimo bendrovių ir jis yra automatiškai įtrauktas į mūsų transporto priemonių nuomos paslaugas. Taigi, savaime suprantama, jūs būsite apdrausti dėl pasekmių, kurias kiti gali patirti dėl jūsų veiksmų jums vairuojant transporto priemonę, iki tokio lygio, kokio teisiškai reikalaujama šalyje, kurioje nuomojatės transporto priemonę.

 

Nuo ko aš apdraudžiamas?

 

Kaip numatyta įstatymais, jūs apdraudžiamas nuo atsakomybės už finansines išlaidas, susijusias su bet kuriomis iš toliau nurodytų pasekmių, kurios gali atsirasti dėl jūsų sukelto įvykio jums naudojantis transporto priemone:

 

• trečiųjų asmenų kūno sužalojimo ar mirties; ir

• trečiųjų asmenų patirtos turtinės žalos ir nuostolių, padarytų dėl žalos.

 

Kas neįeina į draudimą?

 

Į civilinės atsakomybės draudimą neįeina:

 

• jūsų (vairuotojo susidūrimo metu) kūno sužalojimas ar mirtis; arba

• bet kokia žala jūsų asmeniniam turtui ar daiktams arba jų praradimas; arba

• bet kokia žala, padaryta transporto priemonei.

 

Kokia yra mano finansinio įsipareigojimo dėl civilinės atsakomybės draudimo suma?

 

Jei nesate padarę jokių galiojančių įstatymų (įskaitant visas atitinkamas kelių eismo taisykles) pažeidimų, jūs apdraudžiami nuo finansinių išlaidų, susijusių su civiline atsakomybe, atsirandančia dėl susidūrimo, kurį jūs galite sukelti vairuodami transporto priemonę, iki tokio lygio, kurio teisiškai reikalaujama šalyje, kurioje nuomojatės transporto priemonę.

 

Tačiau, jei jūs nesilaikote šių įstatymų ir (arba) nuostatų, tuomet, nors mūsų draudikas ir laikysis savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims pagal civilinės atsakomybės draudimo polisą, jis gali siekti atgauti iš jūsų dalį arba visas išlaidas, kurias jis galimai sumokėjo tam trečiajam asmeniui dėl įvykio.

 

Kaip mums pranešti?

 

Aplinkybių, susijusių su trečiaisiais asmenimis, atveju svarbu, kad jūs stengtumėtės tinkamai užpildyti ir pasirašyti avarijos ataskaitos („Constat d'accident“) formą, kuri suteiks mums visą reikalingą informaciją apie įvykį ir trečiąjį asmenį. Taip mes galėsime ginti savo atvejį trečiojo asmens atžvilgiu (jei jūs esate atsakingi už įvykį) arba susigrąžinti išlaidas iš trečiojo asmens (jei už įvykį atsakingas trečiasis asmuo). Avarijos ataskaitos formą reikia perduoti mums per 5 darbo dienas nuo įvykio arba kai tik jūs pagrįstai galite tai padaryti atsižvelgiant į aplinkybes.

 

2. Apsaugos produktų nuostatos

 APSAUGA NUO SUSIDŪRIMO ŽALOS

Mūsų apsaugos nuo susidūrimo žalos produktas apriboja jūsų finansinį įsipareigojimą dėl žalos, padarytos transporto priemonei, kol ji yra patikėta jums. Jei įsigyjate mūsų standartinį apsaugos nuo susidūrimo žalos produktą ir laikotės galiojančių įstatymų bei vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų, mes padengiame transporto priemonei padarytos žalos išlaidas, viršijančias franšizės sumą. Galite sumažinti arba panaikinti franšizės sumą įsigydami mūsų aukščiausios klasės arba vidutinės apsaugos nuo susidūrimo žalos produktus vietoje standartinio apsaugos nuo susidūrimo žalos pasiūlymo.

 

Į šią apsaugą neįeina daiktų ar turto (įskaitant bagažą ar prekes), kurį jus ar bet kuris keleivis pasideda, laiko ar gabena transporto priemonėje, praradimas, vagystė arba jiems padaryta žala.

 

Nuo tai mane apsaugo?

 

Šis produktas apsaugo jus nuo atsakomybės už bet kokią sumą, didesnę nei franšizės suma, šių bendrųjų išlaidų, kurios susijusios su tuo, kas nurodyta toliau, atveju:

 

• transporto priemonės žalos šalinimo (remonto) išlaidos arba jos balansinė vertė, jei ji nėra pataisoma ir turi būti nurašyta; ir 

• mes negalime naudotis transporto priemone, kol ji remontuojama ir (arba) nurašoma; bei tais atvejais, kai:

• jūs susiduriate su nejudančiu arba judančiu objektu; arba

• transporto priemonė nuniokojama vandalų jums ją vairuojant arba ja naudojantis; arba

• susidūrimo metu pažeidžiamas arba sudūžta bet kuris stiklas (įskaitant stoglangius ar panoraminius stogus) arba žibintai ar atšvaitai arba sugadinamos ar praduriamos padangos;

• stichinės nelaimės: jūs apdraudžiami dėl įvykio, kuris laikomas stichine nelaime, kaip apibrėžta pagal Prancūzijos teisę, pasekmių. Franšizę, kuri nustatoma sprendimu, vis tiek moka nuomininkas.

 

Kas neįeina į apsaugą?

 

• Jūs būsite finansiškai atsakingas už visas išlaidas, susijusias su transporto priemonei padaryta žala, jeigu žala padaroma:

o dėl vairuotojo tyčinių veiksmų; arba

o dėl sprogimo arba gaisro transporto priemonėje (arba jos išorėje), nes jūs ja gabenote pavojingus krovinius (pavojingi kroviniai yra bet kuris produktas ar medžiaga, kurie dėl savo pobūdžio ir (arba) pagrindinių savybių pagrįstai laikomi pavojingais ir kurie gali padaryti žalos transporto priemonei ir bet kuriam trečiajam asmeniui, esančiam protingu atstumu nuo transporto priemonės, jei jie negabenami ėmusis atitinkamo atsargumo ir saugos priemonių; arba

o dėl visos dalinės vagystės ar vandalizmo, kol transporto priemonė stovi be priežiūros;

o dėl jūsų aplaidumo (kuris yra elgesys, neatitinkantis standartų, kurių tikimasi iš pagrįstai protingo asmens panašiomis aplinkybėmis) arba jūsų keleivių aplaidumo (pvz., (tačiau tuo neapsiribojant) gaisro, sukelto naudojant ar turint su savimi cigarečių ar cigarų);

o dėl raktų pametimo ar vagystės.

• Jūsų turto, kuris gabenamas ar laikomas transporto priemonėje ar ant jos, praradimas arba jam padaryta žala.

 

Ką turiu daryti, kad galėčiau pasinaudoti apsauga?

 

Jūs turite:

• įsigyti apsaugą;

• laikytis vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų bei visų galiojančių įstatymų ir vietinių eismo taisyklių, kai vairuojate transporto priemonę;

• pranešti mums per 24 valandas nuo tos datos, kai įvyko įvykis, tačiau bet kuriuo atveju iki nuomos laikotarpio pabaigos. Taip pat turite mums grąžinti visą ir išsamią avarijos ataskaitą ir (arba) bet kurį kitą dokumentą, kuris, jūsų manymu, bus naudingas jai pagrįsti.

 

Kokia yra mano finansinio įsipareigojimo suma?

 

Jei jūsų nuomos laikotarpiu transporto priemonė pažeidžiama, o jūs neįsigijote šios apsaugos, turėsite padengti visas su žala susijusias išlaidas ir kompensaciją už laikiną negalėjimą ja naudotis.

 

Mes apskaičiuosime vidutines išlaidas, susijusias su nedidele žala, remdamiesi matricos lentele, kurią galima rasti mūsų transporto priemonių atsiėmimo vietose. Jei žala nėra nurodyta matricos lentelėje (nes ji neatitinka „nedidelės žalos“ apibrėžimo arba neįmanoma apskaičiuoti vidutinės kainos), tada nepriklausomas ekspertas įvertina su žala susijusias išlaidas, kurios gali prilygti visai buhalterinei vertei.

 

Tačiau, jei jūs laikėtės vietinių nuomos sąlygų bei galiojančių įstatymų ir kelių eismo taisyklių, didžiausia suma, kurią jūs turėsite mums sumokėti, bus franšizės suma.

Apsauga nuo vagystės

Mūsų apsaugos nuo vagystės produktai apriboja jūsų finansinį įsipareigojimą dėl transporto priemonės praradimo, jeigu ji pavagiama arba jai padaroma žala, nes buvo bandoma ją pavogti arba transporto priemonė nukenčia nuo vandalizmo, kol ji stovi be priežiūros jūsų nuomos laikotarpiu. Jei įsigijote šį produktą, mes padengsime išlaidas, susijusias su vagyste, bandymu pavogti arba vandalizmu, viršijančias franšizės sumą, su sąlyga, kad jūs laikėtės vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų. Galite sumažinti arba panaikinti franšizės sumą įsigydami mūsų aukščiausios klasės arba vidutinės apsaugos nuo vagystės produktus vietoje standartinio apsaugos nuo vagystės pasiūlymo.

Nuo ko aš esu apsaugotas?

 

Šis produktas apsaugo jus nuo atsakomybės už bet kokią sumą, didesnę nei franšizės suma, šių bendrųjų išlaidų, kurios susijusios su tuo, kas nurodyta toliau, atveju:

 

• išlaidos, susijusios su transporto priemonei padaryta žala arba remontu (jei ji atgaunama), arba prarastos transporto priemonės buhalterinė vertė;

• mes negalime naudotis transporto priemone, kol ji remontuojama ir (arba) nurašoma;

 

tokiomis aplinkybėmis:

 

• transporto priemonės ir bet kurių jos priedų vagystė į ją įsilaužus (priedai yra bet koks standartinis komponentas, kurį transporto priemonėje arba ant jos įmontavo konstruktorius);

• bandymas pavogti transporto priemonę ir bet kuriuos jos priedus;

• bet koks vandalizmo aktas transporto priemonės, kuri stovi jūsų palikta be priežiūros, atžvilgiu;

dėl vagystės arba bandymo pavogti pažeidžiamas arba sudūžta bet kuris stiklas, žibintai ar atšvaitai arba sugadinamos ar praduriamos padangos.

 

Kas neįeina į apsaugą?

 

Produktas neapsaugos jūsų tokiomis aplinkybėmis:

 

• Jeigu transporto priemonė pavagiama arba jai padaroma žala dėl jūsų nerūpestingumo ar, konkrečiai, (tačiau tuo neapsiribojant) dėl to, kad transporto priemonėje paliekami jos raktai, kol ji yra be priežiūros, arba jie pristatomi neįgaliotam asmeniui; jūs tinkamai nesinaudojate apsaugos nuo vagystės sistema, negrąžinate mums raktų arba paliekate transporto priemonę atrakintą, kai ja nesinaudojate;

• asmeninių ir (arba) su darbu susijusių prekių ar turto bei bet kokių prekių, vežamų transporto priemonėje arba ant jos, vagystė.

 

Ką turiu daryti, kad galėčiau pasinaudoti apsauga?

 

Jūs turite:

 

• **įsigyti produktą;

• **laikytis vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų, taikomų transporto priemonės vagystei ar galimai vagystei;

• **nedelsiant arba kiek įmanoma greičiau pranešti vietos policijai apie bet kokį incidentą ar įvykį ir pateikti mums policijos ataskaitą arba įrodymus, kad apie vagystę buvo pranešta policijai;

• pranešti transporto priemonių paėmimo skyriui apie vagystę ir grąžinti raktus;

• per 24 valandas nuo tada, kai sužinote, jog transporto priemonė dingo, pranešti mūsų transporto priemonių paėmimo skyriui ir grąžinti mums raktus toje vietoje, iš kurios pasiėmėte transporto priemonę;

** tai yra minimalūs reikalavimai.

 

Kokia yra mano finansinio įsipareigojimo suma?

 

Jei jūsų nuomos laikotarpiu transporto priemonė pavagiama arba jai padaroma žala dėl bandymo pavogti ar dėl vandalizmo, o jūs nesate įsigiję šio apsaugos produkto, tuomet jūs esate atsakingi už visas išlaidas, susijusias su transporto priemonei padaryta žala (jei transporto priemonė atgaunama), arba už visą transporto priemonės buhalterinę vertę, jei ji neatgaunama, bei už kompensaciją už negalėjimą naudotis transporto priemone, apskaičiuotą padauginus dienos nuomos kainą iš dienų, kurias transporto priemonė buvo pavogta, skaičiaus.

 

Tačiau, jei jūs laikėtės vietinių nuomos sąlygų bei galiojančių įstatymų ir kelių eismo taisyklių, turėdami apsaugą nuo vagystės, didžiausia suma, kurią jūs turėsite mums sumokėti, bus franšizės suma.

 

Stiklų, žibintų ir padangų apsauga

Šis apsaugos produktas taikomas bet kokiai žalai, padarytai stiklams (išskyrus stoglangius ar panoraminius stogus), žibintams ar padangoms įprastomis transporto priemonės naudojimo sąlygomis jūsų nuomos laikotarpiu.

Jeigu, ir tik tada, kai tokia žala padaroma dėl susidūrimo, stiklų (įskaitant stoglangius ar panoraminius stogus), žibintų ar padangų pakeitimo ar remonto išlaidas padengs susidūrimo žalos apsauga

 

Nuo ko aš esu apsaugotas?

 

Jei įsigijote šį produktą, jūs būsite apsaugoti nuo finansinės atsakomybės už žalą, padarytą:

 

• priekiniam stiklui; arba

• šoniniams arba galiniams langams; arba

• lęšiams (šviesos atspindėjimas) ir žibintams; arba

• galinio vaizdo veidrodėliams (tik stiklinei daliai, o ne korpusui),

 

kurie yra transporto priemonėje arba ant jos, jei žala padaroma jūsų nuomos laikotarpiu;

 

• žalai transporto priemonės padangoms, kurią galite padaryti transporto priemonei, išskyrus, jei ji atsiranda dėl netinkamo naudojimo (žr. apibrėžimą 1 puslapyje).

 

Nuo ko aš nesu apsaugotas?

 

Šiuo produktu jūs nesate apsaugoti:

• nuo finansinės atsakomybės už žalą, padarytą transporto priemonei, jei ji padaroma dėl jūsų sąmoningų veiksmų ar aplaidumo naudojantis transporto priemone, kurie sukelia žalą; arba

• nuo bet kokios žalos stoglangiams arba panoraminiams stogams; arba

• nuo vagystės, gaisro ar vandalizmo;

• nuo administravimo išlaidų, kurias patiriame dirbdami su bet kokia žala.

 

Ką turiu daryti, kad galėčiau pasinaudoti apsauga?

 

Jūs turite:

• ją įsigyti;

• laikytis vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų, visų galiojančių įstatymų ir vietinių eismo taisyklių, kai vairuojate transporto priemonę;

• pranešti mums per 24 valandas nuo tos datos, kai įvyko įvykis, tačiau bet kuriuo atveju iki nuomos laikotarpio pabaigos. Taip pat turite grąžinti mums visą ir užpildytą pasirašytą avarijos ataskaitą ar bet kurį kitą dokumentą, kuriame išdėstyti visi faktai taip, kaip jie įvyko (transporto priemonei padarytos žalos pobūdis, vieta, kur įvyko įvykis, datos ir aplinkybės bei informacija apie galimus liudytojus). Savaime aišku, galite pridėti bet kokius kitus dokumentus, kurie, jūsų manymu, pravers avarijos ataskaitai pagrįsti.

 

Kokia yra mano finansinės atsakomybės suma?

 

Jei jūsų nuomos laikotarpiu sudaužomas kuris nors transporto priemonės stiklas ar žibintas ir (arba) pažeidžiamos padangos, o jūs nesate įsigiję šios apsaugos, tuomet jūs esate atsakingi už visas mūsų patirtas ir su žala susijusias išlaidas.

 

Tačiau jei vis dėlto įsigyjate šią stiklų, žibintų ir padangų apsaugą atskirai arba įtrauktą į „Aukščiausios klasės“ paketą (ir jei laikėtės vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų bei galiojančių įstatymų ir kelių eismo taisyklių), tuomet nebūsite finansiškai atsakingi už tokią žalą.

 

Jei įsigyjate šią stiklų, žibintų ir padangų apsaugą, įtrauktą į „Vidutinį“ paketą (ir jei laikėtės vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų bei galiojančių įstatymų ir kelių eismo taisyklių), tuomet didžiausia suma, kurią jūs turėsite mums sumokėti, bus franšizės suma.

 

Pagalba ir apsauga

Nuomos laikotarpiu jūs galite nemokamai naudotis visą parą ir visą savaitę teikiama pagalba, susijusia su transporto priemonės naudojimu.

 

Gedimai, sukelti jūsų arba atsiradę todėl, kad naudojote netinkamus degalus, arba degalų sistemos sutrikimas, transporto priemonės raktelių sulaužymas arba praradimas bei padangų pradūrimas ir (arba) pažeidimas, akumuliatoriaus gedimas neįeina į nemokamą aptarnavimą ir jam taikomas nustatytas mokestis.

 

Mūsų apsaugos produktas „Papildoma pagalba“ apriboja jūsų finansinius įsipareigojimus dėl šių nustatytų mokesčių tokiomis aplinkybėmis. Jei įsigyjate mūsų apsaugos produktą „Papildoma pagalba“ ir laikotės galiojančių įstatymų bei vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų, mes padengiame transporto priemonei padarytos žalos išlaidas, viršijančias franšizės sumą. Galite išvengti tokių nustatytų mokesčių už kasdienį mokestį įsigydami mūsų apsaugos produktą.

 

Nuo ko aš esu apsaugotas?

 

Šis produktas apsaugo jus nuo atsakomybės už bet kokius nustatytus mokesčius tokiomis aplinkybėmis:

• degalų sistemos sutrikimai ar klaidos;

• transporto priemonės raktų sulūžimas ar pametimas;

• padangų pradūrimas ir (arba) nusidėvėjimas;

• akumuliatoriaus gedimas (išsikrovęs akumuliatorius).

 

Nuo ko aš nesu apsaugotas?

 

Aš nesu apsaugotas nuo:

• variklio gedimo dėl akumuliatoriaus gedimo ar netinkamų degalų;

• nuo administravimo išlaidų, kurias patiriame dirbdami su bet kokia žala.

 

Ką turiu daryti, kad galėčiau pasinaudoti apsauga?

 

Jūs turite:

• ją įsigyti;

• laikytis vietinių nuomos sąlygų ir nuostatų, visų galiojančių įstatymų ir vietinių eismo taisyklių, kai vairuojate transporto priemonę;

• kai jūsų nuomos laikotarpiu atsiranda kuri nors iš pirmiau aprašytų aplinkybių, turite susisiekti su mūsų pagalbos tarnyba šiuo numeriu 0800 35 4000 Prancūzijoje arba + 33 (1) 49 93 72 42 kitose šalyse, išskyrus bet kokias kitas paslaugas.

 

Kokia yra mano finansinės atsakomybės suma?

 

Jei jūsų nuomos laikotarpiu pasitaiko degalų sistemos sutrikimų ar klaidų, sulūžta ar prarandami transporto priemonės raktai, praduriamos arba nusidėvi padangos, sugenda akumuliatorius, o jūs neįsigijote šios apsaugos, tuomet jūs esate atsakingi už nustatytus mokesčius už mūsų pagalbos ir avarinės tarnybos pagalbą.

Jei įsigyjate šią apsaugą „Papildoma pagalba“ ir jei susisiekėte su mūsų pagalbos tarnyba, išskyrus bet kokias kitas paslaugas, jums nereikia mokėti tokių nustatytų mokesčių.

Asmeninė avarijų ir bagažo apsauga

Ši informacija yra tik informacinio pobūdžio ir nepakeičia „AXA Corporates Solutions“ politikos sąlygų ir nuostatų (PAI #XFR0078448GP / SPAI #XFR0078449GP), kurių kopijas galima rasti adresu europcar.fr.

 

Nors mes automatiškai įtraukiame civilinės atsakomybės draudimą į savo transporto priemonių nuomos paslaugas (dėl daugiau informacijos apie šį draudimą žr. pirmiau esantį [I] skyrių „Civilinės atsakomybės draudimas“), jis netaikomas kūno sužalojimams, transporto priemonę vairuojančio asmens patirtiems susidūrimo metu, jei susidūrimas įvyksta dėl jūsų kaltės jums vairuojant transporto priemonę, todėl jums netaikomas nuomojamo automobilio civilinės atsakomybės draudimas ar civilinės atsakomybės už tretiesiems asmenims padarytą žalą draudimas, susijęs su finansinėmis pasekmėmis:

 

• asmens kūno sužalojimas ar mirtis; arba

• bet kokia žala jūsų bagažui, asmeniniam turtui ar daiktams arba jų praradimas.

 

Todėl, siekdami sumažinti jūsų finansinį įsipareigojimą dėl tokios žalos, praradimo ar sužalojimo, mes siūlome du atskirus produktus, kuriuos galite įsigyti atskirai.

 

• Pirmasis produktas („Asmeninė avarijų apsauga“) padengia medicinines išlaidas, patirtas dėl patirtų sužalojimų, ir (arba) vienkartinę kompensaciją, jei dėl susidūrimo (arba avarijos) tampate neįgalus arba mirštate.

• Antrasis produktas („Sustiprinta asmeninė avarijų apsauga“) suteikia didesnę ir savo klasėje geriausią apsaugą nuo medicininių išlaidų, patirtas dėl patirtų sužalojimų, ir (arba) vienkartinę kompensaciją, jei dėl susidūrimo (arba avarijos) tampate neįgalus arba mirštate, bei įmonės bagažo draudimą.

Šių produktų galiojimo laikotarpis atitinka datas, nurodytas jūsų nuomos sąskaitoje faktūroje, tačiau yra ne ilgesnis negu 120 dienų iš eilės.

Asmeninė avarijų apsauga

Nuo ko aš apdraudžiamas?

 

Su šiuo apsaugos produktu galite reikalauti padengti bet kurios iš toliau nurodytų galimų pasekmių, atsiradusių dėl jūsų mirties ar sužalojimo susidūrimo, įvykusio jums vairuojant transporto priemonę, atveju, finansines išlaidas:

 

• vienkartinė išmoka, tačiau ne daugiau kaip 50 000 EUR:

o jūsų mirties (arba spėjamos mirties) per 24 mėnesius nuo susidūrimo ar įvykio atveju; arba

o jei jūs liekate visiškai arba iš dalies neįgalus dėl susidūrimo ar įvykio pasekmių;

• medicininės išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 2 500 EUR (įskaitant hospitalizaciją, konsultacijas ir išlaidas vaistams, rentgeno ir atitinkamus medicininius tyrimus, dantų gydymą ir protezavimą), reikalingas dėl susidūrimo ar įvykio.

 

Jei jūs ir (arba) jūsų keleiviai nukenčia nuo susidūrimo nuomos laikotarpiu, jo atžvilgiu galima teikti reikalavimą, su sąlyga, kad jūs įsigijote produktą (tokiu atveju apsauga taikoma jums ir visiems transporto priemonės keleiviams). Todėl:

 

o keleiviai, kurie visada laikomi trečiaisiais asmenimis pagal civilinės atsakomybės draudimą, apdraudžiami civilinės atsakomybės draudimu neatsižvelgiant į vairuotojo atsakomybę; jie taip pat gali gauti vienkartinę išmoką, į kurią jie turi teisę pagal „Asmeninės avarijų apsaugos“ produktą;

o jei susidūrimas įvyksta ne dėl jūsų kaltės jums vairuojant transporto priemonę („nekaltas“ vairuotojas), jūs galite susumuoti civilinės atsakomybės draudimo kompensaciją su vienkartine išmoka, į kurią turite teisę pagal „Asmeninės avarijų apsaugos“ produktą;

o jei susidūrimas įvyksta dėl jūsų kaltės jums vairuojant transporto priemonę („kaltas“ vairuotojas), jūs negaunate civilinės atsakomybės draudimo kompensacijos, tačiau galite gauti vienkartinę išmoką, į kurią turite teisę pagal „Asmeninės avarijų apsaugos“ produktą;

 

Kas (iš esmės) neįeina į draudimą?

 

Į šį „Asmeninės avarijų apsaugos“ produktą neįeina:

• jokios išlaidos, nurodytos pirmiau, jei jos nebuvo patirtos kaip tiesioginė susidūrimo ar įvykio, įvykusio jums valdant transporto priemonę arba jei jūs tyčia sukėlėte ar nulėmėte avariją ar susidūrimą, pasekmė; arba

• jokios išlaidos, susijusios su gydymu, kurį gavote, ar sveikatos būkle, kuri egzistavo dar prieš avariją ar įvykį; arba

• bet kokia žala jūsų asmeniniam turtui ar daiktams arba jų praradimas; arba

• bet kokia žala, padaryta transporto priemonei.

 

Išsamesnę „Asmeninės avarijų apsaugos“ produkto suteikiamo draudimo santrauką galima rasti adresu [europcar.com].

 

Kokia yra mano finansinio įsipareigojimo suma?

 

Jei nepažeidėte jokių galiojančių įstatymų (įskaitant bet kokias susijusias kelių eismo taisykles ir, konkrečiai, taisykles, susijusias su saugos diržų užsisegimu bei oficialiai leistino transporto priemonėje vežti keleivių skaičiaus neviršijimu, pvz., „Asmeninė avarijų apsauga“ visiškai netaikoma, jei 5 vietų automobilyje sužeidžiami 7 asmenys), turite teisę į apsaugą, neviršijančią pirmiau nurodytos ribos.

 

Tačiau, jei nesilaikėte tų įstatymų ir (arba) taisyklių, mūsų draudikas gali visiškai atsisakyti padengti draudimą arba, jei galima įrodyti, kad jūs buvote iš dalies atsakingas už savo sužalojimą, patirtą susidūrimo ar įvykio metu, jis gali siekti sumažinti savo atsakomybę už išlaidas.

 

Kaip pranešti draudimo bendrovei?

 

Svarbu, kad jūs padarytumėte viską, kad tinkamai užpildytumėte ir pasirašytumėte avarijos pretenzijos formą, kuri pateikta mūsų interneto svetainėje europcar.fr. Taip draudimo bendrovei bus pateikti visi reikalingi duomenys apie įvykį ir ji galės užtikrinti, kad jūsų pretenzija būtų tvarkoma kuo veiksmingiau. Avarijos pretenzijos formą reikia perduoti draudimo bendrovei (kurios informacija nurodyta pretenzijos formoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susidūrimo ar įvykio.

Sustiprinta asmeninė avarijų apsauga

Nuo ko aš apdraudžiamas?

 

Su šiuo apsaugos produktu galite reikalauti padengti bet kurios iš toliau nurodytų galimų pasekmių, atsiradusių dėl jūsų mirties ar sužalojimo arba žalos jūsų asmeniniams daiktams ar jų praradimo susidūrimo, įvykusio jums vairuojant transporto priemonę, atveju, finansines išlaidas:

 

• vienkartinė išmoka, tačiau ne daugiau kaip 200 000 EUR:

o jūsų mirties (arba spėjamos mirties) per 24 mėnesius nuo susidūrimo ar įvykio atveju; arba

o jei jūs liekate visiškai arba iš dalies neįgalus dėl susidūrimo ar įvykio pasekmių;

• medicininės išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 10 000 EUR (įskaitant hospitalizaciją, konsultacijas ir išlaidas vaistams, rentgeno ir atitinkamus medicininius tyrimus, dantų gydymą ir protezavimą), reikalingas dėl susidūrimo ar įvykio;

• jūsų bagažo ir jame esančių asmeninių daiktų praradimas, vagystė ar sunaikinimas dėl susidūrimo ar vagystės, tačiau ne daugiau kaip 5 000 eurų.

 

Jei jūs ir (arba) jūsų keleiviai nukenčia nuo susidūrimo nuomos laikotarpiu, jo atžvilgiu galima teikti reikalavimą, su sąlyga, kad jūs įsigijote produktą (tokiu atveju apsauga taikoma jums ir visiems transporto priemonės keleiviams). Todėl:

 

o keleiviai, kurie visada laikomi trečiaisiais asmenimis pagal civilinės atsakomybės draudimą, apdraudžiami civilinės atsakomybės draudimu dėl sužalojimų ar asmeninio turto praradimo arba žalos jam padarymo neatsižvelgiant į vairuotojo atsakomybę; jis taip pat gali gauti vienkartinę išmoką, į kurią jie turi teisę pagal „Sustiprintos asmeninės avarijų apsaugos“ produktą;

o jei susidūrimas įvyksta ne dėl jūsų kaltės jums vairuojant transporto priemonę („nekaltas“ vairuotojas), jūs galite susumuoti civilinės atsakomybės draudimo kompensaciją dėl sužalojimų ar asmeninio turto praradimo arba žalos jam padarymo su vienkartine išmoka, į kurią turite teisę pagal „Sustiprintos asmeninės avarijų apsaugos“ produktą;

o jei susidūrimas įvyksta dėl jūsų kaltės jums vairuojant transporto priemonę („kaltas“ vairuotojas), jūs negaunate civilinės atsakomybės draudimo dėl sužalojimų ar asmeninio turto praradimo arba žalos jam padarymo kompensacijos, tačiau galite gauti vienkartinę išmoką, į kurią turite teisę pagal „Sustiprintos asmeninės avarijų apsaugos“ produktą.

 

Kas (iš esmės) neįeina į draudimą?

 

Į šį „Sustiprintos asmeninės avarijų apsaugos“ produktą neįeina:

• jokios išlaidos, nurodytos pirmiau, jei jos nebuvo patirtos kaip tiesioginė susidūrimo ar įvykio, įvykusio jums valdant transporto priemonę arba jei jūs tyčia sukėlėte ar nulėmėte avariją ar susidūrimą, pasekmė; arba

• jokios išlaidos, susijusios su gydymu, kurį gavote, ar sveikatos būkle, kuri egzistavo dar prieš avariją ar įvykį; arba

• jūsų bagažo praradimo arba žalos jam padarymo nuostoliai, jei tai yra:

o žala, padaryta dėl įprasto bagažo nusidėvėjimo, nuvertėjimo ir būdingų defektų;

o žala, padaryta kandžių ar parazitų arba valant, remontuojant ar restauruojant, arba vairuotojui netinkamai tvarkant bagažą;

o žala, padaryta dėl konfiskavimo, arešto uždėjimo ar sunaikinimo administracinės institucijos nurodymu;

o vagystės, įvykdytos, kai nebuvo užrakintos transporto priemonės durys, langai ir bagažinė;

o vagystės, įvykdytos įsilaužiant į atidarytų transporto priemonių ar kabrioletų keleivių saloną;

o tačiau draudimas taikomas transporto priemonei, jei daiktai yra minėtos transporto priemonės bagažinėje, su sąlyga, kad ta bagažinė yra užrakinta ir nepasiekiama iš transporto priemonės vidaus.

• Nedraudžiamas toliau nurodytas bagažas:

o dantų protezai, dirbtinės akys ir kiti protezai, akiniai ir kontaktiniai lęšiai. Grynieji pinigai, asmeniniai dokumentai, komerciniai dokumentai, administraciniai dokumentai, kelionės čekiai, kredito kortelės, lėktuvo bilietai, kelionės bilietai ir kvitai. Raktai ir pan. (rankiniai vežimėliai ir t. t.). Mobilusis telefonas;

o brangenybės, kailiai ir kiti vertingi daiktai, bet kuriuo metu palikti transporto priemonėje be priežiūros;

o bagažas, daiktai ir asmeniniai daiktai, palikti pastatytoje transporto priemonėje nuo 22.00 iki 06.00 val.;

• bet kokia žala, padaryta transporto priemonei.

 

Kokia yra mano finansinio įsipareigojimo suma?

 

Jei nepažeidėte jokių galiojančių įstatymų (įskaitant bet kokias susijusias kelių eismo taisykles ir, konkrečiai, taisykles, susijusias su saugos diržų užsisegimu bei oficialiai leistino transporto priemonėje vežti keleivių skaičiaus neviršijimu, pvz., „Sustiprinta asmeninė avarijų apsauga“ visiškai netaikoma, jei 5 vietų automobilyje sužeidžiami 7 asmenys), turite teisę į apsaugą, neviršijančią pirmiau nurodytos kompensacijos.

 

Tačiau, jei nesilaikėte tų įstatymų ir (arba) taisyklių, mūsų draudikas gali visiškai atsisakyti padengti draudimą arba, jei galima įrodyti, kad jūs buvote iš dalies atsakingas už savo sužalojimą, patirtą susidūrimo ar įvykio metu, jis gali siekti sumažinti savo atsakomybę už išlaidas.

 

Kaip pranešti draudimo bendrovei?

 

Svarbu, kad jūs padarytumėte viską, kad tinkamai užpildytumėte ir pasirašytumėte avarijos pretenzijos formą, kuri pateikta mūsų interneto svetainėje europcar.fr. Taip draudimo bendrovei bus pateikti visi reikalingi duomenys apie įvykį ir ji galės užtikrinti, kad jūsų pretenzija būtų tvarkoma kuo veiksmingiau. Avarijos pretenzijos formą reikia perduoti draudimo bendrovei (kurios informacija nurodyta pretenzijos formoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susidūrimo ar įvykio.

 

Mūsų apsaugos paketai

Spauskite čia norėdami pamatyti visą informaciją apie mūsų apsaugos paketus (standartinį, vidutinį ir aukščiausios klasės).

Nuoma Jungtinėje Karalystėje: spauskite čia norėdami pamatyti daugiau informacijos.

Nuoma Portugalijoje, Italijoje ir Belgijoje: spauskite čia norėdami pamatyti daugiau informacijos.

Nuoma Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje: spauskite čia norėdami pamatyti daugiau informacijos.

4. Atsisiųsti

Spauskite čia norėdami atsisiųsti visas ASMENINĖS APSAUGOS SĄLYGAS IR NUOSTATAS.

Spauskite čia norėdami atsisiųsti visas SUSTIPRINTOS ASMENINĖS APSAUGOS SĄLYGAS IR NUOSTATAS.

Spauskite čia norėdami atsisiųsti PRETENZIJOS FORMĄ – mirtis nelaimingo atsitikimo atveju, nuolatinis neįgalumas nelaimingo atsitikimo atveju, medicininės išlaidos, bagažas.

 

Print

Skambinkite dėl rezervacijų +370 5250 3420

Jūsų užsakymas
Verslui

Ta pati programėlė. Daugiau mobilumo.

Parsisiųsti Europcar programėlę skirtą iPhone, iPad ir Android dabar!

Svetainės žemėlapis Vartotojo vadovas automobilio nuomai Europcar nuomos punktai Europcar verslui Atsiliepimai Kontaktai Standartinės sąlygos

© Europcar Lithuania 2024