Papildomapaieška

Sąlygos ir terminai

 

Privilegijų lojalumo programos konkrečios sąlygos ir nuostatos

Šios Privilegijų lojalumo programos (toliau – „Programa“) sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 2018 m. vasario 15 d. papildomai prie „Europcar“ nuomos sąlygų ir nuostatų bei „Europcar“ draudimo apsaugos (toliau – „Europcar bendrosios sąlygos ir nuostatos“).

1. Apibrėžtys

Vairuotojas apibrėžiamas kaip klientas, kuris naudojasi Programa.

 

„Europcar“ identifikavimo numeris, taip pat vadinamas vairuotojo identifikavimo numeriu, apibrėžiamas kaip asmeninis identifikavimo numeris, priskirtas Vairuotojui transporto priemonės atsiėmimo iš „Europcar“ punkto metu arba jam (jai) susikuriant „Europcar“ paskyrą interneto svetainėje. Norėdamas gauti „Europcar“ identifikavimo numerį, vairuotojas turi priimti „Europcar“ bendrąsias sąlygas ir nuostatas bei „Europcar“ privatumo politiką ir pateikti toliau nurodytą informaciją:

– Kreipinys – Vardas – Pavardė – El. pašto adresas – Visas pašto adresas – Telefono numeris – Gimimo data ir vieta – Vairuotojo pažymėjimo informacija

Šį „Europcar“ identifikavimo numerį reikia naudoti užsakymo ir (arba) nuomos metu norint gauti privilegijų kreditų ir naudotis visais Programos privalumais.

 

Narystės identifikavimo numeris yra tas pats identifikavimo numeris kaip ir „Europcar“ identifikavimo numeris, kuris yra būtinas norint gauti Privilegijų programos kreditų ir apdovanojimų.

„Europcar“ punktai pasaulyje yra visos agentūros, kuriose klientai gali atsiimti arba grąžinti transporto priemonę, juos galima peržiūrėti čia: https://www.europcar.com/location, ir jie gali kartais būti keičiami.

 

Programa nevykdoma Kanadoje, Kinijoje, Kuboje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tačiau Programa galima naudotis kartu su „Europcar“ oro linijų ar viešbučių partnerių programomis (toliau – „Partnerių programos“), ir tai reiškia, kad Privilegijų programos nariai gali uždirbti privilegijų kreditų ir Partnerių programos taškų / mylių tos pačios nuomos metu.

 

Įvykis apibrėžiamas kaip automatinis lygio paaukštinimas, pažeminimas arba atnaujinimas į „Klubo“, „Direktorių“, „Elito“ arba „Elito labai svarbių asmenų“ lygį.

 

Šalys reiškia „Europcar“ ir vairuotoją.

 

Privilegijų kortelė apibrėžiama kaip plastikinė arba virtuali Privilegijų identifikavimo kortelė, plastiko arba Privilegijų mokėjimo kortelė, kuria naudodamasis Privilegijų programos narys gali kaupti kreditus ir naudotis privalumais, susijusiais su jo (jos) privilegijų statusu. Privilegijuotas narys gauna naują Privilegijų kortelę kiekvieną kartą, kai pasikeičia jo Privilegijos statusas.

 

Mokėjimo identifikavimo numeris apibrėžiamas kaip galiojantis privilegijuoto nario mokėjimo būdas, kurio informacija privalomai parodoma Privilegijos registracijos formoje ir kuriam priskiriamos visos išlaidos, susijusios su privilegijuoto nario užsakyta nuoma. Galiojantis mokėjimo būdas gali būti galiojanti Privilegijų mokėjimo kortelė arba galiojanti banko kortelė, kaip apibrėžta Bendrosiose sąlygose ir nuostatose.

 

Privilegijų identifikavimo kortelė apibrėžiama kaip vardinė privilegijuoto nario kortelė, „Europcar“ atsiųsta elektroniniu paštu jo registracijos metu arba paštu per tris savaites po registracijos, jei privilegijuotas narys neprideda savo virtualios kortelės. Plastikinės ar virtualios Privilegijų identifikavimo kortelės negalima naudoti kaip atsiskaitymo priemonės.

 

Privilegijų mokėjimo kortelė apibrėžiama kaip privilegijų narystės kortelė, „Europcar“ suteikta bendrovės darbuotojams, kurie naudojasi „Europcar“ verslo paskyra ir kurie yra tinkamai ir išskirtinai įgalioti jų bendrovės naudoti ją kaip galiojantį mokėjimo identifikavimo numerį. Privilegijų mokėjimo kortelė yra susieta su verslo paskyra, tačiau skirta atskiram nurodytam privilegijuotam nariui.

Jei privilegijuotas narys neprideda savo virtualios kortelės, Privilegijų mokėjimo kortelė išsiunčiama atitinkamam privilegijuotam nariui paštu ir (arba) į jo (jos) bendrovės pagrindinę būstinę laikantis taisyklių, apibrėžtų sutartinėse bendrovės kortelių siuntimo adreso sąlygose, nustatymo metu. Kortelė išduodama ir išsiunčiama tik po to, kai vairuotojo bendrovė faksu / el. paštu atsiunčia tinkamai užpildytą formą, tinkamai užantspauduotą ir pasirašytą, „Europcar“ pagrindinėje būstinėje šalyje („Europcar“ adresas nurodytas formoje).

 

Privilegijų kreditai apibrėžiami kaip vieneto vertės, skaičiuojamos kreditais ir apibrėžiančios privilegijuoto nario statusą. Privilegijų kreditai suteikiami atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių skaičių bei reikalavimus atitinkančių dienų skaičių, priskirtą privilegijuotam nariui reikalavimus atitinkančiu laikotarpiu. Vienas kreditas yra lygus vienam reikalavimus atitinkančiam nuomos laikotarpiui arba vienai reikalavimus atitinkančiai dienai. Privilegijų kortelės nėra mokėjimo identifikavimo numeris ir jų negalima konvertuoti į pinigus.

Privilegijų kreditus galima peržiūrėti internetu „Europcar“ interneto svetainės skyriuje „Mano „Europcar“ praėjus vienai savaitei po sąskaitos faktūros už reikalavimus atitinkantį nuomos atvejį išrašymo, kai nuomojamasi buvo Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje, bei praėjus 6 savaitėms po sąskaitos faktūros išrašymo, kai nuomojamasi buvo kitose „Europcar“ tinklo šalyse.

Jei už reikalavimus atitinkantį nuomos laikotarpį nesumokama, atitinkami privilegijų kreditai nesuteikiami, kol visiškai užbaigiamas sandoris. „Europcar“ gali išduoti Privilegijų korteles privilegijuotiems nariams reklamos tikslais.

 

Privilegijuoti nariai reiškia klientą, kuris prisijungė prie Programos. Privilegijuoti nariai uždirba privilegijų kreditus tik už trumpalaikę nuomą. 22 ir daugiau dienų trunkančiai nuomai taikoma nustatyta vienoda reikalavimus atitinkančių dienų suma, kuri yra 21 diena.

 

Privilegijų apdovanojimai reiškia bet kokį apdovanojimą, kurį vairuotojas gali uždirbti kaupdamas privilegijų kreditus. Jie priklauso nuo Vairuotojo lygio.

 

Privilegijų kreditai apdovanojimams apibrėžiami kaip vieneto vertės, skaičiuojamos kreditais, už kuriuos galima naudotis privilegijų apdovanojimais. Privilegijų kreditai apdovanojimams skiriami pagal reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių skaičių. Privilegijų registracijos forma apibrėžiama kaip Privilegijų lojalumo programos registracijos forma, prieinama „Europcar“ interneto svetainėje. Prieš pateikdami savo paraišką, vairuotojas pripažįsta Privilegijų lojalumo programos konkrečius terminus ir sąlygas.

 

Viešos kainos:

Į viešas kainas įeina:

 

• bet kokia kaina be nuolaidos, nurodyta atliekant užsakymą „Europcar“ interneto svetainėje arba per skambučių centrą;

• bet kokios kainos, nurodytos atliekant užsakymą smulkesnėje partnerio interneto svetainėje (specialioje interneto svetainėje, prieinamoje per klientų interneto svetainę ir leidžiančioje klientams užsisakyti ir valdyti nuomą);

• laikinos akcijos, skelbiamos „Europcar“ interneto svetainėse esančiose reklaminėse antraštėse.

 

Į viešas kainas neįeina:

 

• kainos, nurodytos netiesioginėje interneto svetainėje arba netiesioginiame užsakymo šaltinyje;

• su įmonėmis sutartos vienodos kainos;

• akcinės kainos.

 

Pirmenybė – pirmenybinis aptarnavimas yra greito transporto priemonių paėmimo paslauga, kurios atveju nuomos sutartis paruošiama iš anksto surinkus visą informaciją iš kliento profilio ir atlikus užsakymą – taip sutaupoma laiko prie nuomos langelio.

 

Pagrindinė nuomos sutartis (PNS) – šis variantas, taikomas Pirmenybinio aptarnavimo atveju, leidžia privilegijuotam nariui apeiti nuomos langelį, nes nereikia pasirašyti nuomos sutarties, išskyrus atvejus, kai šalies, kurioje nuomojamasi, teisė aiškiai draudžia tokią praktiką (pvz., Pietų Afrikos Respublika ir Portugalija); norėdamas pasinaudoti šia paslauga, privilegijuotas narys turi užpildyti visus mokėjimo duomenis savo Privilegijų profilyje ir sutikti, kad jo (jos) mokėjimo identifikavimo numeriui būtų priskirtos visos sumos, susijusios su nuoma.

 

Programa apibrėžiama kaip „Europcar“ privilegijų lojalumo programa, taikoma tik „Europcar“ prekių ženklui.

 

Privilegijų statusas arba lygis apibrėžiamas kaip privilegijuoto asmens pasiektas lygis, proporcingas jo (jos) privilegijų kreditams. Yra keturi privilegijų statusai / lygiai, kurių kiekvienos leidžia privilegijuotam asmeniui naudotis ypatingais privalumais:

• „Privilegijų klubas“ (pradinis lygis), iki 9 statusą suteikiančių nuomos laikotarpių arba iki 39 nuomos dienų per 24 mėnesius nuo registracijos datos.

• „Privilegijuoti direktoriai“ (dažnai besinuomojančiųjų lygis), 10–24 statusą suteikiantys nuomos laikotarpiai arba 40–84 nuomos dienos per 24 mėnesius nuo registracijos datos.

• „Privilegijuotas elitas“ (labai dažnai besinuomojančiųjų lygis), 25–40 statusą suteikiančių nuomos laikotarpių arba 85–129 nuomos dienos per 24 mėnesius nuo registracijos datos.

• „Privilegijuoti elito labai svarbūs asmenys“ (dažniausiai besinuomojančiųjų lygis), daugiau negu 40 statusą suteikiančių nuomos laikotarpių arba daugiau negu 130 nuomos dienų per 24 mėnesius nuo registracijos datos.

• Privilegijų statusas, į kurį atsižvelgiama, yra privilegijuoto asmens statusas, pasiektas transporto priemonės atsiėmimo metu.

 

Reikalavimus atitinkanti diena apibrėžiama kaip kiekviena reikalavimus atitinkančio nuomos laikotarpio diena. Pavyzdžiui, vienos dienos reikalavimus atitinkantis nuomos laikotarpis yra ir reikalavimus atitinkanti diena, ir reikalavimus atitinkantis nuomos laikotarpis. Reikalavimus atitinkančios dienos, kurių nurodyta vertė yra 0, yra nuomos laikotarpiai, kuriems buvo taikoma kaina, neįskaičiuojama į privilegijų kreditus.

 

Reikalavimus atitinkančios kainos statuso ir privilegijų apdovanojimams gauti apibrėžiamos kaip kainos, leidžiančios privilegijuotiems nariams pereiti į kitą lygį; skaičiuojami visi nuomos laikotarpiai ir dienos neatsižvelgiant į kainą, išskyrus toliau nurodytas kainų grupes, už kurias nesuteikiami privilegijų kreditai.

Kainos kodas

Kainos pavadinimas

Kainos kodas

Kainos pavadinimas

AAGB

A.A. NARYSTĖS PROGRAMA

FR**

BET KURIS NEMOKAMAS NUOMOS PRODUKTAS

ADAA

ADAC DIENOS KAINOS

NPOO

NE BENDRO FONDO TRANSPORTO PRIEMONĖS

ADAB

ADAC SAVAITGALIO KAINOS

RE**

BET KURIS AUTOMOBILIO PAKEITIMO PRODUKTAS

ADAC

ADAC ŠVENTINIŲ DIENŲ KAINOS

FSI1

AUTOMOBILIO PAKEITIMAS, KITA 1

DVIRATIS

MOTOCIKLŲ NUOMA

FSI2

AUTOMOBILIO PAKEITIMAS, KITA 2

CHFD

VAIRUOTOJAS

FRWL

AUTOMOBILIO PAKEITIMAS, KITA

EUSI

JAV SPECIALŪS TARPININKAI

SHOW

NUOMA, KURIOS ATVEJU NEATVYKSTAMA

FDEZ

„EASYJET“

TO**

BET KURIO KELIONIŲ OPERATORIAUS PRODUKTAS

FDFR

„RYANAIR“

USFS

JAV PAJĖGŲ TRUMPALAIKĖ KAINA

FDJE

„JERSEY EUROPEAN“

USST

Š. AMERIKOS KAINA VIDUTINIU LAIKOTARPIU

 

Skaičiuojant privilegijų kreditus, neįtraukiama jokia nuoma, kuriai taikomos pirmiau nurodytos kainos.

Tačiau privilegijuotas narys gali naudotis visais kitais su Programa susijusiais privalumais.

 

Reikalavimus atitinkančios kainos statuso ir privilegijų apdovanojimams gauti yra visi reikalavimus atitinkantys nuomos laikotarpiai, kuriems taikoma vieša arba suderėta / sutartinė kaina, leidžiantys privilegijuotam nariui pereiti į kitą lygį ir uždirbti privilegijų apdovanojimų. Persidengiantys nuomos laikotarpiai nelaikomi reikalavimus atitinkančiais nuomos laikotarpiais. Už privilegijos statuso atnaujinimą ar sumažinimą nesuteikiamas joks nemokamas savaitgalio apdovanojimas.

 

Lygio galiojimo laikotarpis apibrėžiamas kaip lygio galiojimo laikotarpis, kuriuo privilegijuotas narys gali uždirbti privilegijų kreditų. Šis galiojimo laikotarpis yra 24 mėnesių laikotarpis nuo registracijos datos, atnaujinimo ar sumažinimo įvykio, ir baigiasi tą pačią dieną po 2 metų.

Jei lygis atnaujinamas arba sumažinamas, privilegijų kreditai nustatomi iki nulio lygio galiojimo laikotarpio pabaigoje.

 

Transporto priemonė apibrėžiama kaip bet kuris automobilis, furgonas ar sunkvežimis, vairuotojo išsinuomoti iš „Europcar“.

 

Interneto svetainė apibrėžiama kaip https://www.europcar.com.

2. „Europcar“ privilegijų lojalumo programos pristatymas

Programa yra nemokama programa, kurią siūlo „Europcar“ siekdama atsilyginti savo vairuotojams už lojalumą proporcingai jų transporto priemonių nuomojimosi dažnumui. Vairuotojai, kurie prisijungia prie programos, automatiškai naudojasi el. pirmenybiniu aptarnavimu, kai jis teikiamas, jei jie yra užpildę savo mokėjimo ir pageidaujamo draudimo duomenis savo profilyje, arba gali pasirinkti jį kiekvieno užsakymo metu pasirinkdami el. pirmenybės variantą, kai jis teikiamas. Privilegijuoti nariai uždirba privilegijų kreditus ir siekia vieno ir privilegijų statusų bei su juo susijusių privalumų. Visą informaciją apie Programą galima rasti interneto svetainės skyriuje „Lojalumo programa“.

 

Programa taikoma tik „Europcar“ prekių ženklui ir tik nuomai, tiesiogiai užsakomai iš „Europcar“. 

3. Narystės sąlygos ir priėmimo procesas

Norėdamas prisijungti prie Programos ir gauti Privilegijų mokėjimo kortelę, vairuotojas turi:

• būti bent 21 metų amžiaus (kai kuriose šalyse – vyresnis, žr. konkrečias šalyje galiojančias nuomos sąlygas);

• turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą;

• turėti „Europcar“ identifikavimo numerį;

• pasirinkti variantą „Privilegijų identifikavimo kortelė“;

• užpildyti privilegijų registracijos formą internetu arba patvirtinti sutikimą registruotis pirmą kartą nuomojantis iš „Europcar“;

• patvirtinti, kad priima Privilegijų lojalumo programos konkrečias sąlygas.

 

Tada klientas gauna patvirtinimo el. laišką iš „Europcar“, išsiųstą nurodytu el. pašto adresu.

 

Privilegijų registracijos forma pateikta tiesioginių „Europcar“ interneto svetainių skyriuje „Lojalumo programa“; svetainių adresus galima rasti www.europcar.com.

 

Klientai, prisijungę prie programos, negali dalyvauti jokioje kitoje „Europcar“ kortelių lojalumo programoje, vykdomoje bet kurioje šalyje, pvz., prenumeratos programose nuolaidų kortelėms ar kitose kortelių programose.

 

Programa negali būti naudojamas kartu su jokia kita „Europcar“ prenumeratos programa, pvz., „Funway“, „Autoliberté“. Prisijungus prie bet kurios kitos programos, panaikinamas prisijungimas prie šios Programos.

 

Tačiau Programa gali būti naudojama kartu su „Europcar“ partnerių dažno keliautojo programomis, t. y. privilegijuoti nariai gali uždirbti privilegijų kreditų ir dažno keliautojo mylių / taškų už tą pačią nuomą.

4. Privilegijų kortelės

Pirmą kartą prisijungdamas prie Programos, vairuotojas atitinka pradinio lygio, t. y. „Privilegijų klubo“ reikalavimus.

Kiekvienam privilegijuotam nariui išduodama viena individuali plastikinė arba virtuali kortelė, kuri negali būti perleidžiama kitiems asmenims ir kurioje nurodytas:

 

• jo (jos) lygis;

• dabartinės kortelės galiojimo pabaiga, kai išduodama bendrovės privilegijų mokėjimo kortelė;

• bendrovės pavadinimas, jei vairuotojas yra klientas, kuris yra įmonė / partneris;

• atitinkamos bendrovės sutarties numeris;

• privilegijų mokėjimo kortelės paminėjimas, jei taikoma, kartu su susijusia verslo paskyra registracijos metu arba pasikeitus statusui dalyvaujant Programoje, privilegijuotas narys gauna el. laišką iš „Europcar“ apie naujo statuso įregistravimą. Šiame el. laiške privilegijuotas narys gali pridėti virtualią kortelę prie savo telefono – tokiu atveju plastikinė kortelė paštu nesiunčiama.

 

Norint naudotis visais Programos privalumais, būtina atlikti užsakymą iš anksto: atlikdamas rezervaciją, privilegijuotas narys privalo nurodyti savo „Europcar“ identifikavimo numerį prisijungdamas prieš atlikdamas užsakymą arba užsakymo internetu proceso metu, arba nurodydamas savo „Europcar“ identifikavimo numerį, kai užsakymą atlieka telefonu. Kai kuriose vietose gali būti reikalaujama pateikti privilegijų kortelę transporto priemonės atsiėmimo dieną ir laiku.

5. Pirmenybinis aptarnavimas

5.1 Pirmenybinis aptarnavimas

Privilegijuoti nariai gali naudotis greitesniu transporto priemonių atsiėmimo procesu: „Pirmenybinis aptarnavimas“.

 

Privilegijuoti nariai gali naudotis pirmenybiniu aptarnavimu, jei jie užsakymo metu užpildo savo mokėjimo duomenis savo profilyje ar registracijos internetu metu, arba jei jie turi Privilegijų mokėjimo kortelę ir savo profilyje yra nurodę pageidaujamo draudimo duomenis, arba jei jie turi teisę į Privilegijų mokėjimo kortelę.

 

Tokiais atvejais pirmenybinis aptarnavimas suteikia prieigą prie pagrindinės nuomos sutarties ir visa informacija iš anksto atspausdinama nuomos sutartyje atvykus į „Europcar“ agentūrą, tam skirtose eilėse ar langeliuose pagrindiniuose oro uostuose.

 

5.1.1 Nuomos procesas

Visai nuomai, tvarkomai taikant pirmenybinį aptarnavimą, taikomos konkrečioje šalyje galiojančios „Europcar“ bendrosios sąlygos ir nuostatos bei konkrečioje šalyje galiojančios konkrečios nuomos sąlygos.

 

Norėdamas naudotis pirmenybiniu aptarnavimu, privilegijuotas narys turi atlikti rezervaciją likus iki 2 (dviejų) valandų iki transporto priemonės atsiėmimo laiko ir datos.

 

Kai kuriuose „Europcar“ punktuose privilegijuotas narys gali pasiimti transporto priemonės raktus iš savitarnos dėžučių (šitaip privilegijuotas narys gali pasiimti transporto priemonės raktus ir nuomos sutartį tiesiai iš automatizuoto kiosko naudodamasis savo privilegijų narystės identifikavimo numeriu, taip išvengti langelio ir keliauti tiesiai į automobilių aikštelę).

 

5.1.2 Mokėjimo sąlygos

Pasirašydamas privilegijų registracijos formą internetu, pasirinkdamas nuolatinį pirmenybinį aptarnavimą ir pateikęs visus mokėjimo duomenis, privilegijuotas narys sutinka, kad jo (jos) mokėjimo kortelei būtų priskirtos visos sumos, susijusios su nuoma, ir nereikia pasirašyti nuomos sutarties prie langelio, jei šalies, kurioje nuomojamasi, vietinė teisė aiškiai to nedraudžia.

 

Jeigu privilegijuotas narys užsiregistruoja, tačiau nepasirenka pirmenybinio aptarnavimo, t. y. neįveda mokėjimo informacijos, privilegijuotam nariui pasiūloma registracija internetu, kai taikoma, arba jam reikia įvesti mokėjimo informaciją kiekvieną kartą užsisakant transporto priemonę.

 

Jei privilegijuotas narys pasirenka mokėjimą internetu, nuomos kaina priskiriama mokėjimo identifikavimo numeriui užsakymo metu, o papildomi mokesčiai, jei tokių yra, priskiriami grąžinant transporto priemonę... Kai privilegijuotas narys pasirenka kainą „sumokėti atsiimant“, grąžinant transporto priemonę, nurodytai mokėjimo kortelei automatiškai priskiriamos visos sumos, susijusios su nuoma, o privilegijuotas narys neprivalo parodyti tokios mokėjimo kortelės prie langelio. Jei profilyje ar privilegijų registracijos formoje nurodomi keli mokėjimo identifikavimo numeriai, pageidaujama mokėjimo kortelė yra pirmoji pageidaujama galiojanti banko kortelė arba privilegijų mokėjimo kortelė, jei taikoma.

 

5.2 Privilegijų privalumai

Prisijungdamas prie „Europcar“ privilegijų programos, narys sutinka gauti su programos privalumais ir apdovanojimais susijusius sandorių el. laiškus / trumpąsias žinutes.

 

Kartais privilegijuoti nariai gauna sezoninius pasiūlymus papildomai prie sandorių el. laiškų / trumpųjų žinučių: Privilegijuoti nariai gali bet kada atsisakyti šių sezoninių pasiūlymų spustelėdami kiekviename privilegijų el. laiške pateiktą nuorodą.

 

5.2.1. Visi lygiai

Šios nuostatos taikomos visiems lygiams:

 

• Verslo klientai ir toliau naudojasi jų bendrovei taikomomis sutartinėmis kainomis, kurios nesumuojamos su privilegijų akcinėmis kainomis.

• Garantuota rezervacija: visiems privilegijų lygiams, rezervuota transporto priemonė laikoma iki punkto darbo pabaigos laiko arba iki kitos dienos, einančios po numatyto atsiėmimo laiko, 12.00 val. (vidurdienio) visą parą ir visą savaitę dirbančiuose punktuose.

• Prieiga prie nario paskyros visą parą ir visą savaitę: prisijungus prie „Europcar“ interneto svetainės skyriaus „Mano „Europcar“.

• Lengvatinės kainos viešbučiuose: 15 % nuolaida geriausioms neribojamoms kainoms „Accor“ viešbučiuose. 

 

5.2.2. „Privilegijų klubas“

„Privilegijų klubo“ lygio reikalavimų atitikimas:

 

Visi nauji nariai atitinka šio lygio reikalavimus nuo registracijos. „Privilegijų klubo“ narys automatiškai pereina į kitą lygį („Privilegijuoti direktoriai“), pasiekęs 10 reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių arba 40 reikalavimus atitinkančių nuomos dienų lygio galiojimo laikotarpiu.

 

„Privilegijų klubo“ nariai naudojasi:

 

Nemokama savaitgalio nuoma po trečio nuomos laikotarpio: nemokamos nuomos pasiūlymas gaunamas baigus 3-ią nuomos laikotarpį, kartą per kalendorinius metus, ir yra taikomas daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį, tik CDMR kategorijos (kompaktiškoms, 4 durų, su mechanine pavara, su oro kondicionieriumi) transporto priemonėms.

Nemokama savaitgalio nuoma taikoma vieną kartą per kalendorinius metus neatsižvelgiant į privilegijų lygio pasikeitimą.

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

„Privilegijų klubo“ narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po trečio nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

 

Šis nemokamas savaitgalis netaikomas toliau nurodytuose punktuose Baltarusijoje: Bresto geležinkelio stotis (punkto kodas: BQTX01), Gardino geležinkelio stotis (GNAX01); Gomelio geležinkelio stotis (GMEX01); Mogiliovo geležinkelio stotis (MVQX01); Vitebsko geležinkelio stotis (VTBX01).

 

Užsisakydamas nemokamą savaitgalį, privilegijuotas narys turi perskaityti ir priimti konkrečias sąlygas ir nuostatas, taikomas nemokamam savaitgaliui. Konkrečiai kalbant, nemokamų savaitgalių privilegijos negalima keisti, atšaukti ar grąžinti pinigų už ją.

 

10 € nuolaidos kuponas po antro nuomos laikotarpio:

 

Nuolaidos kuponas gaunamas pasibaigus 2-am nuomos laikotarpiui, vieną kartą per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į privilegijų lygio pasikeitimą.

 

Norint pasinaudoti nuolaidos kuponu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

„Privilegijų klubo“ narys gauna nuolaidos kuponą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po antro nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas kupono kodas, kad būtų galima pasinaudoti nuolaida.

 

5.2.3. „Privilegijuoti direktoriai“

„Privilegijuotų direktorių“ lygio reikalavimų atitikimas:

norėdamas pasiekti arba išlaikyti „Privilegijuotų direktorių“ lygį, privilegijuotas narys turi pasiekti 10 reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių arba 40 reikalavimus atitinkančių nuomos dienų lygio galiojimo laikotarpiu.

„Privilegijuotų direktorių“ lygio privalumai yra tokie:

• nemokamas savaitgalis perėjus į „Privilegijuotų direktorių“ lygį.

 

„Privilegijuotų direktorių“ lygio nariai gali pasinaudoti nemokama savaitgalio nuoma, kai pereina į „Privilegijuotų direktorių“ lygį.

Nemokama nuoma taikoma daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį.

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

„Privilegijuotų direktorių“ lygio narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po perėjimo į aukštesnį lygį, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas

 

narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

Nemokamo savaitgalio nuoma taikoma tik tada, kai pereinama į aukštesnį „Privilegijuotų direktorių“ lygį. Taigi ji netaikoma, kai atnaujinamas tas pats privilegijuoto nario lygis arba iš aukštesnio „Elito“ lygio pereinama į žemesnį „Privilegijuotų direktorių“ lygį.

• Nemokamas savaitgalis po trečio nuomos laikotarpio.

 

„Privilegijuotų direktorių“ lygio nariai taip pat gali pasinaudoti nemokama savaitgalio nuoma po 3-io nuomos laikotarpio, kai pereina į „Privilegijuotų direktorių“ lygį.

 

Nemokamos nuomos pasiūlymas gaunamas baigus 3-ią nuomos laikotarpį, kartą per metus, ir yra taikomas daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį. Nemokama savaitgalio nuoma taikoma vieną kartą per kalendorinius metus neatsižvelgiant į lygio pasikeitimą.

 

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

Privilegijuotas narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po penkto nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

 

Šis nemokamas savaitgalis netaikomas toliau nurodytuose punktuose Baltarusijoje: Bresto geležinkelio stotis (punkto kodas: BQTX01), Gardino geležinkelio stotis (GNAX01); Gomelio geležinkelio stotis (GMEX01); Mogiliovo geležinkelio stotis (MVQX01); Vitebsko geležinkelio stotis (VTBX01).

 

Užsisakydamas nemokamą savaitgalį, „Privilegijuotų direktorių“ lygio narys turi perskaityti ir priimti konkrečias sąlygas ir nuostatas, taikomas nemokamam savaitgaliui. Konkrečiai kalbant, nemokamų savaitgalių privilegijos negalima keisti, atšaukti ar grąžinti pinigų už ją.

• 20 € nuolaidos kuponas po penkto nuomos laikotarpio: nuolaidos kuponas gaunamas pasibaigus 5-am nuomos laikotarpiui, vieną kartą per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į privilegijų lygio pasikeitimą. Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

Privilegijuotas narys gauna nuolaidos kuponą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po penkto nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas kupono kodas, kad būtų galima pasinaudoti nuolaida;

• vienas automobilio pagerinimas pagal galimybes: vienas automobilio pagerinimas pasiūlomas, kai įmanoma.

 

Šis pagerinimas netaikomas nemokamiems privilegijų apdovanojimams, nuomos laikotarpiams, trunkantiems ilgiau nei 14 dienų, ir furgonams bei sunkvežimiams.

 

5.2.4. „Privilegijuotas elitas“

„Privilegijuoto elito“ lygio reikalavimų atitikimas:

 

norėdamas pasiekti arba išlaikyti „Privilegijuoto elito“ lygį, privilegijuotas narys turi pasiekti 25 reikalavimus atitinkančius nuomos laikotarpius arba 85 reikalavimus atitinkančias nuomos dienas lygio galiojimo laikotarpiu.

 

„Privilegijuoto elito“ lygio narių privalumai yra tokie:

• Nemokamas savaitgalis perėjus į aukštesnį „Privilegijuoto elito“ lygį.

 

„Privilegijuoto elito“ lygio nariai gali pasinaudoti nemokama savaitgalio nuoma, kai pereina į aukštesnį „Privilegijuotų direktorių“ lygį. Nemokama nuoma taikoma daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį.

 

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

„Privilegijuoto elito“ lygio narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po perėjimo į aukštesnį lygį, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas

 

narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

 

Nemokamo savaitgalio nuoma taikoma tik tada, kai pereinama į aukštesnį „Elito“ lygį. Taigi ji netaikoma, kai atnaujinamas tas pats privilegijuoto nario lygis arba iš aukštesnio „Elito VIP (labai svarbių asmenų)“ lygio pereinama į žemesnį „Elito“ lygį.

• Nemokamas savaitgalis po trečio nuomos laikotarpio.

 

„Privilegijuoto elito“ lygio nariai gali pasinaudoti nemokama savaitgalio nuoma po 3-io nuomos laikotarpio, kai pereina į aukštesnį „Elito“ lygį. Nemokamos nuomos pasiūlymas gaunamas baigus 3-ią nuomos laikotarpį, kartą per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į lygio pasikeitimus, ir yra taikomas daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį.

 

Nemokama savaitgalio nuoma taikoma vieną kartą per kalendorinius metus neatsižvelgiant į lygio pasikeitimą.

 

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

Privilegijuotas narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

 

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po penkto nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas

 

narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

 

Užsisakydamas nemokamą savaitgalį, privilegijuotas narys turi perskaityti ir priimti konkrečias sąlygas ir nuostatas, taikomas nemokamam savaitgaliui. Konkrečiai kalbant, nemokamų savaitgalių privilegijos negalima keisti, atšaukti ar grąžinti pinigų už ją.

Šis nemokamas savaitgalis netaikomas toliau nurodytuose punktuose Baltarusijoje: Bresto geležinkelio stotis (punkto kodas: BQTX01), Gardino geležinkelio stotis (GNAX01); Gomelio geležinkelio stotis (GMEX01); Mogiliovo geležinkelio stotis (MVQX01); Vitebsko geležinkelio stotis (VTBX01).

 

• 30 € nuolaidos kuponas po 5-o nuomos laikotarpio: nuolaidos kuponas gaunamas pasibaigus penktam nuomos laikotarpiui, vieną kartą per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į lygio pasikeitimą.

 

Norint pasinaudoti nuolaidos kuponu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

Privilegijuotas narys gauna kuponą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po penkto nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas kupono kodas, kad būtų galima pasinaudoti nuolaida;

• dvigubas automobilio pagerinimas pagal galimybes: vienas automobilio pagerinimas dviem kategorijomis pasiūlomas, kai įmanoma. Šis pagerinimas netaikomas nemokamiems privilegijų apdovanojimams, nuomos laikotarpiams, trunkantiems ilgiau nei 14 dienų, ir furgonams bei sunkvežimiams.

• Nemokamas papildomas vairuotojas: „Privilegijuoto elito“ lygio nariai gali nemokamai pridėti vieną papildomą vairuotoją.

 

5.2.5. „Privilegijuoto elito VIP“

„Privilegijuoto elito VIP“ lygio reikalavimų atitikimas:

 

norėdamas pasiekti arba išlaikyti aukščiausią „Privilegijuoto elito VIP“ lygį, narys turi pasiekti 40 reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių arba 130 nuomos dienų lygio galiojimo laikotarpiu.

 

„Privilegijuoto elito VIP“ lygio narių privalumai yra tokie:

• nemokamas savaitgalis perėjus į aukštesnį „Elito VIP“ lygį.

 

„Privilegijuoto elito“ lygio nariai gali pasinaudoti nemokama savaitgalio nuoma, kai pereina į aukštesnį „Elito VIP“ lygį. Nemokama nuoma taikoma daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį.

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

„Privilegijuoto elito VIP“ lygio narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po perėjimo į aukštesnį lygį, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas

 

narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

 

Nemokamo savaitgalio nuoma taikoma tik tada, kai pereinama į aukštesnį „Elito VIP“ lygį. Taigi ji netaikoma, kai atnaujinamas tas pats privilegijuoto nario „Privilegijuoto elito VIP“ lygis.

• Nemokamas savaitgalis po trečio nuomos laikotarpio.

 

„Privilegijuoto elito VIP“ lygio nariai gali pasinaudoti nemokama savaitgalio nuoma po 3-io nuomos laikotarpio, kai pereina į aukštesnį „Elito VIP“ lygį. Nemokamos nuomos pasiūlymas gaunamas baigus 3-ią nuomos laikotarpį, kartą per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į lygio pasikeitimą, ir yra taikomas daugiausia 3 dienoms, įskaitant šeštadienio naktį.

 

Nemokama savaitgalio nuoma taikoma vieną kartą per kalendorinius metus neatsižvelgiant į lygio pasikeitimą.

 

Norint pasinaudoti nemokamu savaitgaliu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

Privilegijuotas narys gauna nemokamo savaitgalio apdovanojimą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po penkto nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas specialus URL adresas, kurį spustelėjus patenkama į nemokamo savaitgalio užsakymo interneto svetainę, kur privilegijuotas

 

narys gali užsisakyti ir gauti kuponą nemokamam savaitgaliui.

 

Užsisakydamas nemokamą savaitgalį, privilegijuotas narys turi perskaityti ir priimti konkrečias sąlygas ir nuostatas, taikomas nemokamam savaitgaliui. Konkrečiai kalbant, nemokamų savaitgalių privilegijos negalima keisti, atšaukti ar grąžinti pinigų už ją.

 

Šis nemokamas savaitgalis netaikomas toliau nurodytuose punktuose Baltarusijoje: Bresto geležinkelio stotis (punkto kodas: BQTX01), Gardino geležinkelio stotis (GNAX01); Gomelio geležinkelio stotis (GMEX01); Mogiliovo geležinkelio stotis (MVQX01); Vitebsko geležinkelio stotis (VTBX01).

 

• 30 € nuolaidos kuponas po ketvirto nuomos laikotarpio: nuolaidos kuponas gaunamas pasibaigus ketvirtam nuomos laikotarpiui, vieną kartą per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į lygio pasikeitimą.

 

Norint pasinaudoti nuolaidos kuponu, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas.

 

Privilegijuotas narys gauna kuponą, kaip nurodyta toliau:

• praėjus 2 darbo dienoms po transporto priemonės grąžinimo po ketvirto nuomos laikotarpio, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. laiškas;

• el. laiške nurodomas kupono kodas, kad būtų galima pasinaudoti nuolaida;

• dvigubas automobilio pagerinimas pagal galimybes: automobilio pagerinimas dviem kategorijomis pasiūlomas, kai įmanoma. Šis pagerinimas netaikomas nemokamiems privilegijų apdovanojimams, nuomos laikotarpiams, trunkantiems ilgiau nei 14 dienų, ir furgonams bei sunkvežimiams.

• Nemokamas papildomas vairuotojas: „Privilegijuoto elito VIP“ lygio nariai gali nemokamai pridėti vieną papildomą vairuotoją.

• Nemokama pirmenybinio leidimo įeiti narystė: „Privilegijuoto elito VIP“ lygio nariai gali pasinaudoti nemokama metine pirmenybinio leidimo įeiti naryste, suteikiančia prieigą prie daugiau nei 700 oro uostų laukiamųjų salių visame pasaulyje bei nemokamą prieigą prie pirmos laukiamosios salės.

 

Reikalavimus atitinkantys „Privilegijuoto elito VIP“ lygio nariai gauna el. laišką, kuriame pateikiama visa informacija, kaip aktyvinti pirmenybinį leidimą įeiti.

 

Pirmenybinis leidimas įeiti taikomas tik tada, kai pereinama į aukštesnį „Elito VIP“ lygį. Taigi ji netaikoma, kai atnaujinamas tas pats privilegijuoto nario „Elito VIP“ lygis.

 

Norint pasinaudoti pirmenybiniu leidimu įeiti, privilegijuoto nario profilyje turi būti nurodytas galiojantis el. pašto adresas. 

6. Privilegijų kreditai

Privilegijuotas narys pereina iš vienos lygio į kitą proporcingai jų privilegijų kreditams.

 

Privilegijuotas narys gauna kuponą ir nemokamo savaitgalio apdovanojimus proporcingai jo (jos) privilegijų kreditams.

 

Prisijungęs prie Programos, privilegijuotas narys automatiškai tampa „Privilegijų klubo“ nariu ir pradeda uždirbti privilegijų kreditus siekdamas „Privilegijuotų direktorių“ statuso, kai narystės identifikavimo numeris įrašomas užsakymo ir (arba) nuomos metu.

 

Norėdamas įgyti teisę užsidirbti privilegijų kreditų, privilegijuotas narys turi būti pagrindinis išsinuomotos transporto priemonės vairuotojas ir su nuoma susijusi sąskaita faktūra turi būti išrašyta privilegijuoto nario vardu.

 

Privilegijuoti nariai atitinka „Privilegijuotų direktorių“ statuso reikalavimus, kai pasiekia 10 (dešimt) reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių arba 40 (keturiasdešimt) reikalavimus atitinkančių dienų lygio galiojimo laikotarpiu.

 

Privilegijuoti nariai atitinka „Privilegijuoto elito“ statuso reikalavimus, kai pasiekia 25 (dvidešimt penkis) reikalavimus atitinkančius nuomos laikotarpius arba 85 (aštuoniasdešimt penkias) reikalavimus atitinkančias dienas lygio galiojimo laikotarpiu.

 

Privilegijuoti nariai atitinka „Privilegijuoto elito VIP“ statuso reikalavimus, kai pasiekia 40 (keturiasdešimt) reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių arba 130 (šimtą trisdešimt) reikalavimus atitinkančių dienų lygio galiojimo laikotarpiu.

 

6.1. Privilegijų statusas / perėjimas į aukštesnį lygį

Kiekvienas privilegijuotas narys gali pereiti į aukštesnį lygį, kai tik pasiekia reikiamą privilegijų kreditų skaičių. Šis skaičius gali būti pasiektas pasiekus reikiamą reikalavimus atitinkančių dienų skaičių arba reikiamą reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpiu skaičių lygio galiojimo laikotarpiu. Privilegijuotas

 

narys gali naudotis šiuo nauju lygiu, kai tik surenka reikiamą privilegijų kreditų skaičių iki esamo bei kito lygio galiojimo laikotarpio pabaigos.

 

Privilegijuotas narys gali pereiti į aukštesnį lygį jo (jos) lygio galiojimo laikotarpiu.

 

6.2. Privilegijų statusas / perėjimas į žemesnį lygį

Privilegijuotas narys pereina į žemesnį lygį, jei neuždirba privilegijų kreditų lygio galiojimo laikotarpiu arba nesurenka reikiamo reikalavimus atitinkančių nuomos laikotarpių ar reikalavimus atitinkančių dienų skaičiaus, kad patenkintų savo esamo privilegijų statuso sąlygas.

Tačiau privilegijuotas narys pereina į aukštesnį lygį, kai tik surenka reikiamą privilegijų kreditų skaičių, leidžiantį naudotis aukštesniu lygiu.

 

Privilegijuotas narys gali pereiti tik į kitą žemesnį lygį lygio galiojimo laikotarpiu ir naudotis bent „Privilegijų klubo“ privalumais.

Perėjus į aukštesnį ar žemesnį lygį, generuojama nauja privilegijų kortelė. Privilegijuotas narys, pasirinkęs virtualią privilegijų kortelę, mato, kad ji automatiškai atnaujinama. Jei privilegijuotas narys pasirinko plastikinę privilegijų kortelę, ji atsiunčiama privilegijuotam nariui per 3 savaites po lygio pasikeitimo.

Nepažeidžiant toliau pateikto 8 straipsnio nuostatų, esamas privilegijuoto nario statusas atnaujinamas, jei lygio galiojimo laikotarpio pabaigoje privilegijuotas narys vis dar atitinka esamo jo (jos) privilegijų statuso reikalavimus.

 

6.3. Privilegijų statusas / lygio atnaujinimas

Privilegijuoto nario statusas atnaujinamas paliekant tą patį lygį, jei privilegijuotas narys išlaiko nuomos laikotarpių ir dienų skaičių, kurio reikia norint likti tame pačiame lygyje lygio galiojimo laikotarpio pabaigoje.

 

Jeigu lygis atnaujinamas paliekant tą patį lygį, vairuotojui nesiunčiama kortelė, jei jis (ji) neturi įmonės mokėjimo kortelės.

7. Atsakomybė

7.1. Privilegijuoto nario atsakomybė

Prisijungdamas prie Programos, privilegijuotas narys patvirtina, kad jis perskaitė ir suprato šias Privilegijų lojalumo programos konkrečias sąlygas ir nuostatas. Privilegijuotas narys patvirtina, kad privilegijų registracijos formoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir tiksli. Privilegijuotas narys įsipareigoja pranešti „Europcar“ naudodamasis skiltimi „Mano „Europcar“ apie bet kokius savo asmens duomenų, nurodytas privilegijų registracijos formoje, pasikeitimus, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokiais jo (jos) sąskaitų siuntimo adreso, vairuotojo pažymėjimo duomenų ar mokėjimo identifikavimo numerio pasikeitimus. Privilegijuotas narys turi raštu pranešti „Europcar“ apie bet kokią būklę, kuri galėtų pakenkti gebėjimui vairuoti, bei apie privilegijų kortelės praradimą ar vagystę.

Privilegijuotas narys sutinka visiškai atleisti „Europcar“ nuo atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl bet kokių nuostolių, atsakomybės ar išlaidų, kylančių dėl to, kad privilegijuotas narys neinformavo „Europcar“ arba neatskleidė informacijos apie bet kokios anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimą arba apie bet kokį privilegijų lojalumo programos konkrečių sąlygų pažeidimą.

 

7.2. „Europcar“ atsakomybė

Pirmenybinis aptarnavimas teikiamas tik „Europcar“ punktuose-dalyviuose ir šalyse, kurių vietiniai įstatymai aiškiai nedraudžia tokio aptarnavimo. „Europcar“ teiks dės labiausiai pagrįstas komercines pastangas siekdama suteikti privilegijuotam nariui pirmenybinį aptarnavimą. Vis dėlto „Europcar“ neatsako už jokius nuostolius, žalą ar išlaidas, patirtas nesuteikus privilegijuotam nariui pirmenybinio aptarnavimo. Jei dėl bet kokios priežasties, privilegijuotam nariui negalima suteikti pirmenybinio aptarnavimo atsiėmimo dieną ir laiku, nuomos sandoris tvarkomas laikantis „Europcar“ standartinės nuomos procedūros.

8. Nutraukimas

8.1. Nutraukimas privilegijuoto nario iniciatyva

Privilegijuotas narys gali bet kada atšaukti savo registraciją lojalumo programoje skiltyje „Susisiekite su mumis“. Tai reiškia, kad jis visiškai pasitrauks iš Programos ir visam laikui nutrauks privalumus, susijusius su Programa.

 

8.2. Nutraukimas administratoriaus iniciatyva

Privilegijuotam nariui pažeidus bet kurią iš „Europcar“ bendrųjų sąlygų ir nuostatų, o konkrečiau – šias konkrečias sąlygas, „Europcar“ turi teisę nutraukti privilegijuoto nario dalyvavimą Programoje be išankstinio perspėjimo.

 

„Europcar“ gali nutraukti privilegijuoto nario dalyvavimą lojalumo programoje dėl bet kokios priežasties prieš vieną mėnesį išsiųsdama privilegijuotam nariui pranešimą el. paštu arba paštu.

 

Privilegija kortelė lieka „Europcar“ nuosavybe ir, pareikalavus, ją reikia grąžinti „Europcar“.

9. Pretenzijos ir pranešimai

9.1. Pretenzija dėl privilegijų kreditų

Jeigu privilegijuotas narys pastebi, kad jo (jos) paskyrai nebuvo tinkamai priskirti privilegijų kreditai po minimalaus šešių (6) savaičių laukimo laikotarpio po sąskaitos faktūros už reikalavimus atitinkančią nuomą išrašymo, jis (ji) gali reikalauti pakoreguoti likutį per šešis (6) mėnesius nuo transporto priemonės nuomos atitinkamame privilegijų punkte (atsižvelgiant į transporto priemonės grąžinimo datą).

 

Norėdamas tai padaryti, privilegijuotas narys turi prisijungti prie „Europcar“ interneto svetainės ir užpildyti visus privalomus internetinės užklausos dėl privilegijų formos laukelius „Mano „Europcar“ skiltyje „Užklausos“, t. y. rezervavimo ar nuomos sutarties numerį, atsiėmimo datą ir punktą, grąžinimo punktą.

 

Norėdamas įgyti teisę užsidirbti privilegijų kreditų, privilegijuotas narys turi būti pagrindinis išsinuomotos transporto priemonės vairuotojas ir su nuoma susijusi sąskaita faktūra turi būti išrašyta privilegijuoto nario vardu.

 

9.2. Kitos sąlygos

Privilegijuotas narys gali pateikti bet kokias kitas užklausas dėl Programos lojalumo programos skiltyje „Susisiekite su mumis“, kurių tema – „Europcar“ privilegijų lojalumo programa.

10. Renkami asmens duomenys

Prisijungdami prie Programos, privilegijuoti nariai patvirtina, kad jų asmens duomenys, surinkti registracijos į Programą formoje, bus išsaugoti saugioje kompiuterizuotoje duomenų bazėje ir naudojami siekiant paspartinti nuomos procesą arba informuoti narį apie jo (jos) statusą Programoje ir jo (jos) apdovanojimus. Pavyzdžiui, privilegijuotiems nariams nereikės pildyti šios informacijos kiekvienos nuomos atveju. Privilegijuoto nario asmens duomenys bus saugomi pagal „Europcar“ identifikavimo numerį visiškai saugioje aplinkoje. Todėl, prisijungus prie „Mano „Europcar“ arba nurodžius „Europcar“ identifikavimo numerį telefonu arba prie langelio, „Europcar“ turi prieigą prie privilegijuoto nario duomenų. Tokia informacija taip pat bus iš anksto nurodoma užsakymo internetu formoje, kad privilegijuotam nariui tereikėtų pasirinkti atitinkamą nuomos laiką ir vietą bei transporto priemonės kategoriją. Privilegijuotas narys gali bet kada prieiti prie savo asmens duomenų ir juos pakeisti prisijungęs skiltyje „Mano paskyra“.

 

„Europcar“ gali atskleisti privilegijuoto nario asmens duomenis kuriai nors iš savo agentūrų šalyje, kur duomenų apsauga nėra tinkama, tik tam, kad toje šalyje būtų įvykdyta privilegijuoto nario pageidaujama nuoma.

 

„Europcar“ saugo privilegijuotų narių duomenis tik tol, kol to reikia siekiant „Europcar“ privatumo politikoje aprašytų tikslų (https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy) laikantis galiojančios teisės.

11. Privilegijų lojalumo programos konkrečių sąlygų keitimas

„Europcar“ kartais gali keisti Privilegijų lojalumo programos konkrečias sąlygas. Taigi privilegijuotas narys turi remtis naujausia Privilegijų lojalumo programos konkrečių sąlygų versija, prieinama internetu. Šie pakeitimai laikomi patvirtintais privilegijuoto nario, jei jis (ji) nepateikia „Europcar“ raštiško pranešimo, nurodančio priešingai, per vieną mėnesį nuo atitinkamo pakeitimo.

 

„Europcar“ gali nutraukti Privilegijų lojalumo programą savo nuožiūra bent prieš devyniasdešimt (90) dienų pateikdama raštišką pranešimą privilegijuotam nariui. Bet kuriuo atveju, kiekvienas privilegijuotas narys gali naudotis savo Privilegijų narystės privalumais iki jos galiojimo pabaigos datos.

12. Nenugalima jėga

Bet kuri šalis atleidžiama nuo vėlavimo vykdyti savo įsipareigojimus ar jų nevykdymo, atsiradusio dėl bet kokio įvykio ar nenumatytų aplinkybių, kurių ji pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant, tačiau neapsiribojant žemės drebėjimu, darbo jėgos ginčais, riaušėmis, vyriausybiniais reikalavimais, sprendimais ir (arba) nuostatomis, kompiuterinės įrangos gedimais, šaltinių, iš kurių gaunami duomenys, gedimais ar vėlavimu ir transportavimo sunkumais.

 

Nenugalimos jėgos įvykio atveju Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, neatsako už tokį įsipareigojimų nevykdymą ir turi dėti visas pastangas užbaigti nenugalimos jėgos įvykį.

 

Print

Skambinkite dėl rezervacijų +370 5250 3420

Jūsų užsakymas
Verslui

Ta pati programėlė. Daugiau mobilumo.

Parsisiųsti Europcar programėlę skirtą iPhone, iPad ir Android dabar!

Svetainės žemėlapis Vartotojo vadovas automobilio nuomai Europcar nuomos punktai Europcar verslui Atsiliepimai Kontaktai Standartinės sąlygos

© Europcar Lithuania 2024